A A A
SmodBIP

Zadania i kompetencje


Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej w szczególności poprzez:
1) wykonywanie czynności kontrolnych;
2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
3) działalność przeciwepidemiczną;
4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
5) prowadzenie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego;
6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
7) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów;
8) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia;
9) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
10) prowadzenie postępowania w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej;
11) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
12) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
13) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
14) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami
i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz produktami kosmetycznymi;
15) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
16) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
17) prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych, finansowych Powiatowej Stacji;
18) wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw
i przepisów wykonawczych.

Obszarem działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej w zakresie sprawowania nadzoru sanitarnego jest powiat średzki z wyłączeniem podmiotów, dla których Powiat Średzki jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub jest podmiotem dominującym. Dla tych podmiotów nadzór sanitarny prowadzi Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
W sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem właściwym jest Państwowy Powiatowy lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny.

Państwowy Inspektor Sanitarny jest uprawniony do kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości są wpisywane do dziennika budowy, z wyznaczeniem terminu ich usunięcia.

Państwowy Inspektor Sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:
1. wstępu na terenie miast i wsi do:
• zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład,
• obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład,
• środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne,
• obiektów będących w trakcie budowy;
• żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;
• żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych;
• pobierania próbek do badań laboratoryjnych.
Państwowy Inspektor Sanitarny ma prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.
Wstęp do mieszkań osób korzystających z immunitetów dyplomatycznych na mocy ustaw, umów bądź zwyczajów międzynarodowych jest dozwolony jedynie w porozumieniu z właściwym przedstawicielem dyplomatycznym.
W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, Państwowy Inspektor Sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.
Jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, Inspektor Sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, produktu kosmetycznego lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
Z wyżej wymienionych powodów Państwowy Inspektor Sanitarny nakazuje likwidację hodowli lub chowu zwierząt.
Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, wprowadzeniu nowych technologii lub zmian w technologii, dopuszczeniu do obrotu materiałów stosowanych w budownictwie lub innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi - jeżeli w toku wykonywanych czynności stwierdzi, że z powodu nieuwzględnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w obowiązujących przepisach mogłoby nastąpić zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.
Państwowi inspektorzy sanitarni są uprawnieni do zabezpieczenia pomieszczeń, środków transportu, maszyn i innych urządzeń, środków spożywczych, przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, produktów kosmetycznych, detergentów, substancji chemicznych i preparatów chemicznych oraz innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi.Opublikował: Renata Kościelniak
Publikacja dnia: 07.05.2019
Podpisał: Małgorzata Ignasiak
Dokument z dnia: 07.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 601