A A A
SmodBIP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Wlkp. z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych w osobie Pana Tomasza Bartkowiaka, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: kontakt@kancelariabartkowiak.pl lub pisemnie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisów wykonawczych.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych do innego administratora,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.Opublikował: Renata Kościelniak
Publikacja dnia: 06.06.2018
Podpisał: Renata Kościelniak
Dokument z dnia: 06.06.2018
Dokument oglądany razy: 701